Όροι Συμμετοχής - Οδηγίες

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

Στα βραβεία µπορούν να καταθέσουν υποψηφιότητα όλες οι εταιρείες που διαθέτουν τρόφιµα, καλλυντικά, είδη υγιεινής, συµπληρώµατα διατροφής, απορρυπαντικά, προϊόντων από τον ευρύτερο χώρο της µόδας, όλα µε πιστοποίηση vegan, όπως επίσης και υπηρεσίες που αφορούν τον βιγκανισµό και τα τελευταία χρόνια έχουν να επιδείξουν καινοτόµες πρακτικές στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους.

Μια υποψηφιότητα µπορεί να κατατεθεί σε περισσότερες από µια Κατηγορίες Βράβευσης, εφόσον περιλαµβάνει την περιγραφή και το υποστηρικτικό υλικό που αρµόζει στην εκάστοτε Κατηγορία Βράβευσης. Κάθε υποψηφιότητα θα πρέπει να απαντά µε συγκεκριµένη δοµή και σαφήνεια ανάλογα µε το περιεχόµενο και τα ζητούµενα της κατηγορίας στην οποία υποβάλλεται.

Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής υποψηφιοτήτων, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή.

Οι συµµετέχοντες στα βραβεία φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τις υποψηφιότητες που υποβάλλουν, καθώς και για την αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που περιλαµβάνονται σε αυτές.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την Κριτική Επιτροπή, πραγµατοποιείται µε βάση τα στοιχεία που οι συµµετέχοντες έχουν υποβάλει στην online υποψηφιότητα. Η BOUSSIAS, ως Διοργανώτρια Εταιρεία, και η Κριτική Επιτροπή δεν φέρουν καµία ευθύνη σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης, ή αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων σε µια υποψηφιότητα.

H Διοργανώτρια Εταιρεία, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου ή της επιτροπής αξιολόγησης, διατηρεί το δικαίωµα, µετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει ή να ακυρώσει κατηγορίες, καθώς και να µεταφέρει υποψηφιότητες σε διαφορετική κατηγορία.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει στοιχεία του κειµένου της υποψηφιότητας, τα οποία δεν έχουν δηλωθεί ως εµπιστευτικά, σήµατα και διακριτικά γνωρίσµατα συµµετεχόντων στο πλαίσιο προβολής των βραβείων και των έργων που διακρίθηκαν σε αυτά.

Μετά την αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ενηµερώσει τους συµµετέχοντες για τα αποτελέσµατα.

Ο τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων θα είναι προσαρµοσµένος στις υγειονοµικές συνθήκες που θα επικρατούν στην χώρα τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή.

Οι συµµετέχοντες και οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται δεν ανακοινώνονται δηµοσίως. Με εξαίρεση τη Διοργανώτρια Εταιρεία, οι συµµετέχοντες και οι υποβληθείσες υποψηφιότητες γνωστοποιούνται µόνο στα µέλη της Κριτικής Επιτροπής για τους σκοπούς της αξιολόγησης. Μετά την ολοκλήρωση της ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων (και εφόσον αυτό είναι εφικτό, δεδοµένων των υγειονοµικών συνθηκών τη δεδοµένη χρονική στιγµή, µετά την ολοκλήρωση της απονοµής των βραβείων), ανακοινώνονται µόνο τα βραβευµένα έργα.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει µονοµερώς τους όρους των βραβείων ή να αναβάλει ή µαταιώσει τη διοργάνωση, σε οποιαδήποτε φάση της, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος (συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, γεγονότων ανωτέρας βίας – µεταξύ αυτών και η πανδηµία, καθώς και τυχόν µέτρα που λαµβάνονται για την αντιµετώπιση και τον περιορισµό της πανδηµίας). Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ενηµερώσει σχετικά τους συµµετέχοντες µέσω email.

Οι συµµετέχοντες στα βραβεία ουδεµία αξίωση δύνανται να προβάλλουν έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας απορρέουσα από τις ως άνω ενέργειες, καθώς και εν γένει από τη συµµετοχή τους στα βραβεία.

Οι συµµετέχοντες, υποβάλλοντας την υποψηφιότητά τους, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους συµµετοχής, καθώς και τις αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής, οι οποίες δεν αµφισβητούνται. Οι συµµετέχοντες παραιτούνται κάθε σχετικής αξίωσης τους.

Υποβολή Υποψηφιοτήτων

Για να θεωρηθεί έγκυρη µια υποψηφιότητα, θα πρέπει µέχρι την προθεσµία υποβολής υποψηφιοτήτων:

  • Να συµπληρώσετε και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας.
  • Nα πραγµατοποιηθεί η κατάθεση του συνολικού κόστους όλων των υποψηφιοτήτων στους τραπεζικούς λογαριασµούς που αναγράφονται στην ιστοσελίδα και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail: [email protected]

Το ποσό που καταβάλει η εταιρεία για την εγκυρότητα της υποψηφιότητας είναι µη επιστρεπτέο. Σε περίπτωση έκτακτου κωλύµατος επικοινωνήστε µε τη Διοργανώτρια Εταιρεία

Ζητούμενα Υποψηφιότητας

Για να υποβάλετε τις υποψηφιότητές σας στην online αίτηση, θα σας ζητηθεί να παρέχετε τα παρακάτω ζητούµενα:

1. Όνοµα Προϊόντος ή Υπηρεσίας (Product or Service Name)

Συµπεριλάβετε το όνοµα του προϊόντος ή της υπηρεσίας όπως επιθυµείτε να ανακοινωθεί.

2. Media-Ready Photo (έως 1 αρχείο .jpg .png .gif, έ ως 5MB)

Προσθέστε την φωτογραφία του προϊόντος.

3. Συµµετέχουσα εταιρεία

Συµπληρώστε την επωνυµία της συµµετέχουσας εταιρείας µε πεζοκεφαλαία γράµµατα, όπως επιθυµείτε να ανακοινωθεί (π.χ. «BOUSSIAS»).
Σηµ.: Οι συµµετέχουσες εταιρείες µπορεί να είναι περισσότερες από µία.

4. Επωνυµία Vegan Brand (Προαιρετικά)

Συµπληρώστε την επωνυµία του Vegan Brand.

5. Περιγραφή & στοιχεία υποψηφιότητας (έως 1.000 λέξεις).

Περιγράψτε τo προϊόν ή την υπηρεσία που υποβάλλετε, παραθέτοντας όσο το δυνατόν περισσότερα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία και αναφέροντας την καινοτοµία, τα οφέλη και τα αποτελέσµατα που είχε, σύµφωνα µε την κατηγορία που συµµετέχει, λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης και αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους πιστεύετε ότι θα πρέπει να βραβευθεί στην συγκεκριµένη κατηγορία. Προαιρετικά απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:

  • Ποια πιστεύετε ότι είναι η καινοτοµία του προϊόντος ή της υπηρεσίας σας; (π.χ. συστατικά, επεξεργασία συστατικών, ασφάλεια συσκευασίας ή εάν είναι φιλική προς το περιβάλλον.)
  • Ποια πιστεύετε ότι είναι τα ιδιαίτερα στοιχεία χαρακτηρίστηκα του προϊόντος σας; (π.χ. γεύση, θερµίδες, υγιεινή τροφή κ.α.)
  • Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν την υπηρεσία σας; πχ αποτελεσµατικότητα, εξυπηρέτηση, υπεραξία κ.α.

6. Στην παραπάνω περιγραφή υπάρχουν εµπιστευτικά στοιχεία;

Παρακαλούµε να µας επισηµάνετε αν στην περιγραφή της υποψηφιότητάς σας υπάρχουν εµπιστευτικά στοιχεία, τα οποία δεν θέλετε να δηµοσιοποιηθούν. Διευκρινίζεται ότι εφόσον υπάρχουν εµπιστευτικά στοιχεία, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα προβεί στη δηµοσιοποίηση τους, ωστόσο θα τα γνωστοποιήσει σε όσους έχουν σχέση µε τη διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων (συµπεριλαµβανοµένης ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά της Κριτικής Επιτροπής, η οποία θα αξιολογεί αλλά δεν θα δηµοσιοποιεί τυχόν εµπιστευτικά στοιχεία). Η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεµία ευθύνη φέρει για στοιχεία της υποψηφιότητας τα οποία δηµοσιοποιήθηκαν και τα οποία δεν είχαν χαρακτηρισθεί ως εµπιστευτικά κατά την υποβολή της υποψηφιότητας από τη συµµετέχουσα εταιρεία/οµάδα, η οποία είναι και αποκλειστικά υπεύθυνη.

7. Media-Ready Synopsis (έως 100 λέξεις).

Παρακαλούµε να καταρτίσετε µια σύνοψη της υποψηφιότητάς σας, η οποία θα δηµοσιευθεί, σε περίπτωση βράβευσής σας, ενδεικτικά στην ιστοσελίδα των www. veganawards.gr, τα έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα της BOUSSIAS, δελτία τύπου σε έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης τρίτων κλπ. Γράψτε περιγραφή της υποψηφιότητάς σας µε µεστό χαρακτήρα. Συµπεριλάβετε τους κύριους λόγους τεκµηρίωσης, τα οφέλη και συµπεράσµατα της υποψηφιότητάς σας και αποφύγετε κείµενα εµπορικού – διαφηµιστικού χαρακτήρα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να µην δηµοσιεύσει κείµενα, εφόσον αυτά δεν αποσταλούν µαζί µε την υποψηφιότητα ή δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια.

8. Links (προαιρετικά)

Προσθέστε ένα ή περισσότερα ενεργά links της υποψηφιότητάς σας

9. Gallery (προαιρετικά – αρχεία png, jpg ή gif, έ ως 5 ΜΒ το αρχείο)

Προσθέστε οπτικό υλικό εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνει το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συµβάλει στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

10. Case Study Video Link (προαιρετικά – YouΤube, Vimeo, Wistia or Facebook Video)

Προσθέστε το video της υποψηφιότητάς σας. (https://www.youtube.com/ watch?v=12345678 ή https://vimeo.com/12345678) Για συµβουλές πώς να συντάξετε µια πετυχηµένη υποψηφιότητα, συµβουλευτείτε το site των βραβείων ή µιλήστε µε τον υπεύθυνο συµµετοχών.

Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων

Κριτική Επιτροπή
Όλες οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από την Κριτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από διακεκριµένους Ακαδηµαϊκούς, Θεσµικούς Παράγοντες, Επιστήµονες και Επαγγελµατίες που διακρίνονται για το αξιοσηµείωτο έργο τους. Η Διοργανώτρια Εταιρεία προβαίνει σε διαχωρισµό των κριτών σε οµάδες, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων και ότι οι κριτές έχουν ένα λογικό όγκο υποψηφιοτήτων ο καθένας ώστε να πραγµατοποιούν σε βάθος µελέτη και αξιολόγηση τους.

Η Εταιρεία δεν γνωστοποιεί στους κριτές ποιοι άλλοι κριτές ανήκουν στην ίδια οµάδα αξιολόγησης, για λόγους διατήρησης της ανωνυµίας και για τη διασφάλιση της αµεροληψίας των αποτελέσµατος. Η ψηφοφορία είναι µυστική και αυστηρά προσωπική, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειµενικότητα των αποτελεσµάτων και να µην επηρεάζεται το µέλος της Κριτικής Επιτροπής από τις βαθµολογίες ή απόψεις άλλων.

Τα µέλη της Κριτικής Επιτροπής ΔΕΝ βαθµολογούν:

  • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από την εταιρεία/φορέα όπου εργάζονται.
  • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από εταιρείες που συµµετέχουν στον ίδιο όµιλο εταιρειών µε αυτές.
  • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από τρίτη εταιρεία (π.χ. πελάτη) και αφορούν έργο/ συναλλαγή/υπόθεση στην οποία συµµετείχε η εταιρεία στην οποία τα µέλη της Κριτική Επιτροπής εργάζονται.

Τα µέλη της Κριτικής Επιτροπής οφείλουν να αυτοεξαιρεθούν από τη βαθµολόγηση οποιασδήποτε άλλης συµµετοχής µε την οποία έχουν κάποια σχέση, προβαίνοντας σε σχετική δήλωση στην online πλατφόρµα αξιολόγησης.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα πραγµατοποιηθεί από την Kριτική Eπιτροπή, µε βάση τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην υποβολή της υποψηφιότητας και λαµβάνοντας υπόψη τα ειδικά κριτήρια που ακολουθούν:

Πυλώνας 1: Food & Beverage

1. Συστατικά & περιεκτικότητα
2. Διατροφική Αξία
3. Διαδικασία παραγωγής
4. Καινοτοµία (π.χ. Έρευνες – Πιστοποιήσεις)

5. Γεύση

Πυλώνας 2: Every Day Essentials

1. Υλικά
2. Διαδικασία Παραγωγής
3. Καινοτοµία (π.χ. Έρευνες – Πιστοποιήσεις)

Πυλώνας 3: Services

1. Εξοπλισµός
2. Πιστοποιήσεις
3. Καινοτοµία
4. Ποιότητα Υπηρεσιών & διαδικασιών Service Quality: Αξιοπιστία, Πρόσβαση & τοποθεσία, Επικοινωνία